Taksirle Öldürme Suçu

kayseri ceza avukatı

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kural suçların kasten işlenmesi iken, taksir istisnai bir kusurluluk şekli olup hangi suçların taksirle işlenebileceği 5237 sayılı TCK’da açıkça belirtilmiştir. Günlük yaşantımızda Taksirle işlenen suçlar arasında en çok adam öldürme ve yaralama gelmektedir. Özellikle trafik ve iş kazalarında rastlanılmaktadır.

 

Taksirin Unsurları

 

1. Fiilin taksirle işlenebileceğinin yasada belirtilmesi gerekir. Suçun taksirle işlenebileceği yasada belirtilmemiş ve fail de fiili bilerek ve isteyerek yapmamışsa cezalandırılmayacaktır.

 

2. Taksirli hareket iradi olmalıdır. Yapılan hareket hem bilinmeli hem de istenerek yapılmalıdır. Hareket bilerek ve isteyerek yapılsa da  asıl önemli olan sonucun istenmemesidir. Örneğin silahın temizlenmesi esnasında ateş alması sonucu kişinin yaşamını yitirmesi.

 

3. Özen yükümlülüğüne aykırı davranılmalı, netice öngörülebilir olmalı ancak istenmemelidir. Eğer netice istenmişse KAST söz konusudur. Taksirin temelinde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamak yer almaktadır.

 

4. Hareket ile netice arasında uygun bir nedensellik bağı olmalıdır. Taksirli suçlarda mutlak suretle netice meydana gelmelidir. Taksirli suçlarda hareketin teşebbüs aşamasında kalması mümkün değildir. Dolayısıyla taksirli bir hareket dolayısıyla ölüm  meydana gelmemişse fail hakkında TCK madde 85 uygulanmaz.

 

Fail taksirli hareketi ile oluşan sonucu istemede de, söz konusu bu fiil nedeniyle oluşacak zararı tahmin etmesi söz konusudur.

 


 

BİLİNÇLİ TAKSİR/BİLİNÇSİZ TAKSİR NEDİR ?


 

Bilinçli taksir kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi iken, bilinçsiz taksirde fail öngörülebilir nitelikte olan sonucu öngöremeden harekette bulunarak zararın meydana gelmesine sebebiyet vermektedir.

Taksirle ölüme sebebiyet verme durumunda, bilinçli ve bilinçsiz takdir durumu ceza tayininde önem arz etmektedir. Bu alanda uzman, iyi bir ceza avukatından hukuki yardım alınması tavsiye edilir.

Bilinçli taksir veya bilinçsiz taksir değerlendirmesi somut olaya göre değerlendirilir.

 

 

SUÇUN MADDİ UNSURU

 

- FAİL  

 

Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse faildir. Elbette, failsiz suç da, mümkün değildir. Taksirle öldürme suçunda, özellik arz eden bir durum söz konusu olmayıp, herkes bu suçun faili olabilir.

 

- MAĞDUR

 

Hayatta olan birisi olması gerekip, herkes bu suçun mağduru olabilir. Ancak bebeklerde bu durum değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, bebeğin bu suçun mağduru olması için doğmuş olması yani anne rahminden tamamen ayrılması gerekir.

Çocuk anne rahminden ayrılmadan çocuğun yaşamını yitirmesi durumunda taksirle adam öldürme suçu oluşmayıp, çocuk düşürme veya düşürtme suçu oluşur.

 

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDA TEŞEBBÜS VE İŞTİRAK

 

- Kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması durumunda, teşebbüs söz konusu olur. Dolayısıyla teşebbüs sadece kasten işlenen suçlarda olup, taksirle öldürmede teşebbüsten bahsedilmesi mümkün değildir.

 

- Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusuru oranında zarardan sorumlu olur. Örneğin birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana gelen ölüm sonucu her bir kişiye kusur oranında cezaya hükmedilir. Ya da ölümlü bir trafik kazasının meydana  gelmesinde sürücüye  ceza tayininde, yayanın da kusuru tespit edilerek hüküm kurulması gerekmektedir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanan fail, bu dava sürecinde deneyimli bir Kayseri ceza avukatından hukuki yardım alması önem arz etmektedir.

 

YAPTIRIM

 

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş̧ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Taksirli suçlarda uzun süreli hapis cezaları adli para cezasına çevrilebilir.

 

CEZANIN ARTIRILMASI

 

Taksirle öldürme suçlarında zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Ancak taksirli fiil sonucu birden fazla kimse ölür veya bir kişi ölmekle birlikte birden fazla kişi yaralanırsa cezanın artırılması yoluna gidilecektir.

 

CEZAYA VERİLMEMESİNİ GEREKTİREN HAL

 

5237 sayılı TCK’nın 22/6. Maddesine göre; Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

 

Araç sürücüsü olan babanın, kusurlu davranışı neticesi meydana gelen trafik kazasında çocuğunu kaybetmesini bu maddeye örnek olarak verebiliriz.

 

Bu maddenin uygulanması için; Suç taksirle işlenmelidir. Taksirin bilinçli veya bilinçsiz taksir olmasının bir önemi yoktur. İstenmeyen netice (ölüm) kişisel ve ailevi durumunu etkilemelidir. Failin, ceza verilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olması gerekmektedir.

 

KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

 

Taksirle öldürme suçu, takibi şikâyete bağlı olmayan bir suçtur. Bu suçlarda yetkili yardı makamı taksirli fiilin yapıldığı yerdir. Görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesidir. Ancak taksirli fiil sonucu birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

 

Taksirle öldürme suçunda mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Arslan Hukuk olarak bu davalarda profesyonel destek sunmak her zaman birinci önceliğimizdir.