Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK 105 Md.)

TCK 105

Cinsel taciz suçu TCK 105. maddesinde ele alınmıştır. Günümüzde pek çok kişi kolay bir şekilde bu suçun mağduru ya da faili olabilmektedirler. Bu suç ile kişinin cinsel dokunulmazlığının ve bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.

SUÇUN MADDİ UNSURLARI

FAİL

Bu suçun faili herkes olabilir. Bu suçun faili olarak sadece erkek kişin olabileceğinin düşünülmesi hatalı olur. Bayanlarda bu suçun faili olabilmektedirler. Örneğin bir bayan bu suçu bir erkeğe karşı işleyebileceği gibi bir bayana karşı da işleyebilmektedir. Yine bu suçun faili olunabilmesi açısından yaşta bir kriter değildir. Kişinin 60 yaşında veya 15 yaşında olmasının bu suçun faili olunması açısından bir önemi bulunmamaktadır.

MAĞDUR

Bu suçun mağduru herkes olabilir. Dolayısıyla bu suçun mağdurunun çocuk olmasında hukuki bir engel yoktur.

SUÇUN KONUSU TCK 105. Md.

Suçun konusunu cinsel tacizde bulunulan kişinin cinsel bütünlüğü ve ahlaki duyguları oluşturur.

HAREKET – SONUÇ

Cinsel taciz suçunun oluşması için, fail tarafından gerçekleştirilen hareketin cinsel amaçlı olması gerekmektedir. Vücuda herhangi bir temas gerçekleştirilmeden, kişiyi rahatsız edici nitelikte hareketlerin olması gerekmektedir.

Mağdurun iffetine ve ahlak temizliğine yönelik bir eylem olması gerekmektedir. Kanun maddesinde hangi eylemlerin cinsel taciz niteliğinde olabileceği açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak öğreti ve yargısal kararlarda mağduru hedef almış, vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin cinselliğine yönelen söz ve davranışların tümü cinsel taciz suçunun oluşumu için yeterli görülmüştür.

Cinsel taciz teşkil eden eylemler sözle, yazıyla veya davranışla işlenebilir. Asıl önemli olan bu eylemlerin cinsel amaçlı yapılmasıdır. Cinsel amaç taşımayan sadece karşı tarafı rencide etmek amacı güden eylemler cinsel taciz kapsamında değerlendirilemez.

Gerçekleştirilen eylemlerin cinsel amaç taşıyıp taşımadığı hâkimin takdirinde olup, değerlendirme yapılırken sosyal hayatın gerekleri, failin sarf ettiği söz ve davranışların niteliği, gerçekleşme biçimi, tarafların konumları ve aralarındaki ilişki ile eylemin gerçekleştiği tüm koşullar birlikte gözetilmelidir. Bu kapsamda ahlaki kurallara uygun evlenme teklifi, tanışma isteği ve nazikane beğeni ifadelerinin cinsel taciz olarak nitelendirilmesi söz konusu olamaz.

Örneğin Kişinin, eşinden ayrıldığını bildiği bayanı arayıp istemediği halde arkadaşlık teklif etmesi şeklindeki eylemi cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, bir eylemin cinsel taciz sayılması için vücuda dokunmadan gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu eylem ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de olabilir. Sanığın internet üzerinden mağdureye cinsel içerikli yazışmalar yapması, ona cinsel ilişki teklif etmesi zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Vücuda temas olması halinde söz konusu eylem CİNSEL İSTİSMAR veya CİNSEL SALDIRI suçunun gerçekleşmesine sebebiyet verir.

İLGİLİ KARAR:
Sanığın eyleminin cinsel arzularını tatmin amacı taşıdığı, mağdurenin vücut dokunulmazlığını farklı zamanlarda ve birden fazla kez ani hareketlerle ihlal ederek zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinden, cinsel taciz suçundan hüküm kurulması hukuken mümkün değildir. Karar metni için tıklayınız: Vücut Dokunulmazlığının İhlal Edilmesi – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Yargı kararlarında failin fiziki temas olmadan mağdura cinsel organını göstermesini cinsel taciz olarak kabul etmiştir. Bu eylem aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 225. Maddesinde düzenlenen hayâsızca hareket suçunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle TCK 44. Maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerekmekte olup, sanık hakkında yalnız Cinsel Taciz suçundan hüküm kurulmalıdır.

Cinsel taciz suçunu teşkil eden söz, davranış ve yazıların mağdura ulaşması gerekmektedir. Sanık mağdura sözlü olarak cinsel tacizde bulunmuş ancak mağdur duymamışsa cinsel taciz suçu gerçekleşmez.

Cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi için, suç konusu eylemin birden fazla tekrarlanması gerekmez. Bir defa yapılması Cinsel Taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Yine sanığın mağdura yönelik aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerçekleştirmiş olduğu cinsel amaçlı söz, yazı ve davranışlardan dolayı fail hakkında tek suçtan ceza verilir. Ancak farklı zamanlarda aynı mağdura karşı cinsel taciz teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde fail hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanır.

CİNSEL TACİZ SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ

Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

Kanun koyucu, Failin kamu görevlisi olması ya da mağdurun çalıştığı iş yerinde mağdurdan hiyerarşik olarak üste bulunması (mağduru işe alma, işten çıkarma, ücretini ya da sosyal haklarını belirleme gibi yetkilere sahip olmak) nedeniyle cinsel taciz suçunu daha kolay işleyeceğini kabul etmiş ve bu ilişkilerden kaynaklı işlenen suçu nitelikli hal olarak kabul etmiştir.

Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi

Cinsel taciz suçunun vasi tarafından işlenmesinin nitelikli hal kabul edilebilmesi için, vasilik ilişkisinin suç tarihinde devam ediyor olması gerekmektedir. Vasi ve vesayet altındaki kişi arasındaki hukuki ilişki nedeniyle yakınlık oluşması bu suçun daha kolay bir şekilde işlenmesini sağladığından nitelikli haller arasında kabul edilmiştir.

Eğitici, öğretici ya da bakıcının resmi ya da özel bir kurumda çalışıyor olmasının bir önemi olmadığı gibi ücretli ya da ücretsiz olmasının da bir önemi bulunmamaktadır.

Sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerin yine bu suçu işlemesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Örneğin çocuğun kısa süreli komşuya bırakılması halinde bu suçun işlenmesi cinsel taciz suçunun nitelikli halidir.

Örneğin öğretmen öğrenci ilişkisi sona erdikten sonra öğretmenin öğrencisine yönelik bu suçu işlemesi halinde, her ne kadar aralarındaki söz konusu ilişki nedeniyle tanışıklık olsa da nitelikli hal kapsamında değerlendirilmez. 

Suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

Aynı iş yerinde çalışan fail ve mağdur arasında hiyerarşik bir ilişki bir bulunmayıp aynı statüde olmaları gerekmektedir. Failin mağdur üzerinde hiyerarşik ilişkiden kaynaklanan bir nüfuza sahip olmaması gerekmektedir.

Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi

Suçun sadece posta veya elektronik haberleşme araçlarıyla işlenmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bu araçların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesidir. Elektronik haberleşme aracının sağladığı kolaylık ifadesiyle asıl kastedilmek istenen mağdurun cinsel taciz içerikli mesaja maruz kalma konusunda tercih hakkına sahip olmaması gerekmektedir.

Suçun teşhir suretiyle işlenmesi

Suçun bu nitelikli halinin TCK 225.maddesinde düzenlenen “Hayasızca Hareketler” kapsamındaki teşhircilikle aynı unsurları taşımaktadır. Ancak bu madde de teşhirciliğin aleni olması gerekirken, TCK 105/2-e kapsamında teşhirciliğin belli bir kişiye yönelik olması gerekmektedir.

CİNSEL TACİZ SONUCUNDA MAĞDURUN İŞİ BIRAKMAK OKULDAN VEYA AİLESİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALMIŞ OLMASI

Mağdurun maruz kalmış olduğu cinsel taciz sonrası işini bırakması, okuldan veya ailesinden ayrılması, cinsel taciz suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır.

Netice sebebiyle ağırlaşmış halin uygulanması için mağdurun failin cinsel tacizine veya cinsel tacizlerine dayanamayıp işini bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması gerekmektedir. Ayrılma veya işi bırakma ile cinsel taciz arasında nedensellik bağı olması gerekmektedir.

MANEVİ UNSUR

Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün olmayıp, kasten işlenen suçlar arasındadır. Failin eylemlerini cinsel amaçla gerçekleştirmiş olması önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle failin eylemi cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmeye yönelik olmalıdır. Failin eylemi cinsel amaçlı olmayıp, mağdurun rahat ve huzurunu bozma amaçlı ise TCK 123. Maddesinde düzenlenen “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçunu” oluşturur.

İLGİLİ KARAR:
Sanığın arkadaşlık kurma isteğini rahatsız edici bir davranışla gerçekleştirmemesi, mağdurenin tanışma isteğini kabul etmediği andan itibaren sanığın girişimine hemen son vermesi, cinsel taciz olarak değerlendirilemez.

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Cinsel Taciz suçunda mağdurun rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Rızanın varlığı suç konusu olaya göre değerlendirilir. Örnek olarak, failin mağdura yönelik kırk adet mesaj atması eylemine karşılık mağdurun da aynı zaman dilimleri içerisinde içeriği teknik olarak saptanamayan yirmi beş adet mesaj göndermesi karşısında, sanığın eylemini, mağdurenin rızasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin şüphe oluştuğundan sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekir.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

TEŞEBBÜS

Cinsel taciz suçunda teşebbüs mümkündür. Örneğin mağdura gönderilen cinsel taciz niteliğinde ibareler içeren mektubun ya da fotoğrafların, mağdura ulaşmadan el konulması halinde teşebbüsten bahsedilir.

İŞTİRAK

Bu suça iştirakın her türlüsü mümkündür. Örnek olarak, Mağdureye ait telefon numarasını sanık A’dan alan sanık B’nin, mağdura cinsel taciz niteliğinde resimler göndermesi durumunda, sanık A’nın cinsel taciz suçuna yardım etmekten cezalandırılması gerekmektedir.

İÇTİMA

Cinsel Taciz suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanması mümkündür. Ancak değişik kişilere farklı zamanlarda cinsel taciz teşkil eden eylemlerde bulunulması halinde gerçek içtima hükümleri uygulanarak, her suçtan ayrı ayrı cezaya hükmedilir.

Failin TCK 103. Maddesinde düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarı suçunun hemen öncesinde, suç sırasında veya hemen sonrasında mağdura yönelik olarak cinsel taciz niteliğinde eylemlerde bulunması halinde, faile daha ağır nitelikte olan çocuğun cinsel istismarı suçundan yaptırım uygulanır.

Cinsel taciz eylemi, gerçekleşen cinsel saldırı/istismar eyleminin devamı niteliğinde ise, cinsel taciz suçundan ayrıca hüküm kurulmaz.

YAPTIRIM

TCK 105. maddesi uyarınca cinsel taciz suçu işleyen kimse 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Adli para cezasının alt sınırı ise 90 gündür. Mahkeme tarafından hapis cezası verilmesi durumunda bu cezanın artık adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Cinsel taciz fiilinin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise fail hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu cezanın ise para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

TCM madde 105/2. Maddesinde ki durumların gerçekleşmesi halinde ise faile verilecek ceza yarı oranında artırılır. Eğer Cinsel taciz sonrası mağdur işi bırakmak, ailesinden veya okuldan ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza 1 yıldan az olamaz.

KOVUŞTURMA USULÜ- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Basit cinsel taciz suçu takibi şikâyete bağlı bir suçtur. Çocuklara yönelik eylem yönünden de aynı durum geçerlidir. Her ne kadar cinsel taciz suçu şikâyete tabi olsa da bu suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

TCK 105/2 maddesindeki nitelikli haller ise şikâyete tabi olmayıp, re’sen kovuşturulma yapılması gerekmektedir. Bu suçla ilgili yapılacak kovuşturmalarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Cinsel Taciz suçunda, mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Arslan Hukuk olarak ceza davalarında en iyi şekilde profesyonel destek almanız önceliğimizdir.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?