Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Fuhuş Suçu ve Cezası (TCK 227. Md.)

tck 227 fuhuş suçu

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde düzenlenmiş olup “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında ifade edilmiştir. Her ne kadar Fuhşun tanımı belirtilmemişse de fuhuş suçunun sübutuna ilişkin hukuki sınırların belirlenmesi önem arz etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda Fuhuş suçu düzenlemesi ile kanun koyucunun korumak istediği hukuki değer, toplumun haya duygusudur. 5237 Sayılı TCK 227’de söz konusu suç kapsamında cezalandırılması gereken suçlar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Fuhşa teşvik etme,
 • Fuhşu kolaylaştırma,
 • Fuhşa aracılık etme,
 • Fuhuş için yer temin etme,
 • Çocuğun fuhşu,

Suçlarıdır. TCK 227/4’te ise suçun nitelikli hali olan; bir kimseyi cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle ya da hile veya kişinin çaresiz durumundan istifade ederek fuhşa sevk edilmesi ya da fuhuş yapmasının sağlanması düzenlenmiştir.

FUHUŞ SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI

FAİL

Fuhuş suçun, TCK’da ifade edilen unsur ve şartları ile işleyen herkes suçun faili olabilir. Ancak TCK madde 227/5 uyarınca, bu suçun eş, üst soy, kayın üst soy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hali ceza artırıcı neden olarak öngörülmüştür.

MAĞDUR

Fuhuş suçunun mağduru, kendisine fuhuş yaptırılacak kişidir. Fakat yasa koyucu burada iki farklı düzenleme yapmıştır. TCK madde 227/1’de Suçun mağdurunun ancak bir çocuk olabileceğini belirtmiştir. Bu çocuğun evlenme ya da mahkeme kararıyla ergin olmasının önemi bulunmamaktadır. Bu çocuğun cinsiyeti de önemli değildir. Bu itibarla LGBTI kişiler, erkekler ve kadınlar suçun mağduru olabilir.

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun mağduru ise ancak yetişkin olabilir.

SUÇUN KONUSU

Fuhuş suçunun konusu, insan vücududur. Bir kişinin bir başkası ile arasında duygusal bağ bulunmadan yarar karşılığında vücudunun kullanılmasına izin vermesidir.

HAREKET

Suçun hareket unsurunu, ilgili kanun maddesinin birinci ve ikinci fıkrasını ayrı ayrı izah etmekte fayda vardır.

TCK madde 227/1’ de düzenlene suçun hareket unsuru, Çocuğu fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmektir.

 • Çocuğu Fuhşa Teşvik Etmek: Bir kişide, fuhuş yapma niyeti yokken kişide fuhuş yapma iradesi oluşturmaya yönelik davranışlarda bulunulması, fuhşa teşvik olarak ifade edilir. Örneğin failin mağdura, fuhuş yapması halinde ne kadar bir lüks hayat yaşayacağını anlatması örnek verilebilir. Burada mağdurun daha önceden bu yönde düşüncesinin bulunması ile bulunmaması, ilk defa bu düşüncenin fail tarafından oluşturulması arasında fark yoktur. Fuhşa teşvik edilen kimsenin daha önceden fahişelik yapmış olmasının da önemi suçun sübutu açısından önem arz etmemektedir. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması da fuhşa teşvik olarak nitelendirilir.
 • Fuhşu Kolaylaştırmak: Fuhuş yapma iradesi bulunan bir kimsenin fuhuş yapmasını kolaylaştırmak, buna imkân sağlamak fuhşu kolaylaştırmaktır. Fuhşun kolaylaştırılmasına, fuhuş yapana adresin verilmesi, çocuğunun veya eşinin fuhuş yapmasına göz yumulması gibi örnekler verilebilir.
 • Fuhuş İçin Tedarik Etmek veya Barındırmak : Fuhuş yapacak mağdurun araştırılıp bulunması, temin edilmesi, sağlanması veya elde edilmesidir. Barındırmak ise failin egemenlik alanına girmiş mağdurun fuhuş yapması amacıyla bir yere yerleşmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Barındırmaktan kasıt, fail, mağdura bakıp beslemekte, onun gecelemesine imkân sağlamakta, ayrıca burada fuhuş yapması için yer sağlamaktadır.
 • Fuhşa Aracılık Etmek: Fuhşa aracılık etmek, fuhşun mağduru ile cinsel tatmin yaşamak isteyen kimsenin bir araya gelmesini sağlamaktır. Bu eylemin ücretli yapılması ile ücretsiz yapılması arasında fark yoktur.

TCK madde 227/1’de belirtilen suçun gerçekleşmesi için failin mağdura karşı cebir veya tehdit kullanmaması, hile veya çaresizliğinden yararlanmaması gerekir.

TCK madde 227/2’ de düzenlene suçun hareket unsuru ise, yetişkin kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek ve yer temin etmektir. Yalnız bu maddenin faile uygulanması içi, failin mağdura karşı cebir veya tehdit kullanmaması, hile veya çaresizliğinden yararlanmaması gerekir.

TCK madde 227/3’te fuhşun reklamı yasaklanmıştır. Bu düzenlemedeki asıl amaç; yetişkinlerin ve çocukların fuhuş̧ yoluna girmesini engellemekle birlikte, fuhşun müşterisi olabilecek kişilerin sayısının artmasının önüne geçmektir. Fuhşun reklamının suçu tehlike suçu olup, fuhşun gerçekleşmiş olması veya bir zararın gerçekleşmesi şart değildir.

FUHUŞ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Türk Ceza Kanunu’nun 227/4-5-6. fıkralarında cezayı artırıcı nitelikli haller düzenlenmiştir.

TCK madde 227/4’te, cebir veya tehdit kullanılarak, hile ile ya da mağdurun çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevkeden veya fuhuş yapmasını sağlayan kimseye ilgili maddenin birinci veya ikinci fıkralarında düzenlenen cezalardan daha ağır ceza verilir. Bu fıkradaki düzenlemenin ilk iki fıkradaki düzenlemeden farkı kişinin fuhşa zorlanmasıdır. İlk iki fıkrada failin gerçekleştirmiş olduğu fiiller, kişinin iradesini cebir veya tehdit ile baskı altına alan fiiller değildir. Mağdur serbest iradesi ile fuhuş konusunda kara verebilecek durumdadır.

Dikkat çekmek isteriz ki, mağdura karşı cebir, tehdit, hile fiillerini gerçekleştiren kişi, genelde mağduru fuhşa sevk eden veya onun fuhuş yapmasını sağlayan kişidir. Ancak kişiyi fuhşa sevk eden veya onun fuhuş yapmasını sağlayan kişinin kendi fiilini başarılı kılmak üzere başkaları vasıtasıyla cebir, tehdit, hile kullandığının mağdur tarafından bilmesi halinde de bu fıkra uygulanmalıdır

Fuhuş suçunda mağdura uygulanan cebir sonucu, mağdur TCK madde 86/1 veya 87. Maddesinde tanımlanan neticesi sebebiyle ağırlaşmış şekilde yaralanma olması halinde fail ayrıca kasten yaralama suçundan da cezalandırılır.

TCK madde 227/5’te, şahıstan kaynaklı nitelikli hale yer verilmiştir. TCK 227. Maddesinin 1,2 ve 4. Fıkralarında düzenlenen suçun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde faile verilen ceza artırılır. Sebebi ise mağdurun bu fıkrada belirtilen kişilere, üçüncü kişilerden daha fazla güvenecek olmasıdır.

Nüfuzu kötü kullanma ile bu suçun işlenmesi durumunda, failin devlet dairesinde görevli olması veya iş kanuna tabi bir işyerinde üst seviyede çalışıyor olması arasında fark bulunmamaktadır.

TCK madde 227/6’ da, fuhuş suçunun suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde daha fazla ceza verileceği düzenlenmiştir. Örgüt, sırf fuhuş suçunu işlemek amacıyla kurulmuş olabileceği gibi başka suç veya suçları işlemek amacıyla da kurulmuş olabilir. 5237 sayılı TCK 220. maddesinde düzenlenen “SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK suçuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi sitemizde yayınlamış olduğumuz makaleden okuyabilirsiniz.

TCK md.227/6 ve 220. maddelerine göre, fuhuş suçu bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenirse, sanık hakkında hem örgüt suçundan ceza verilir hem de fuhuş suçundan verilen ceza artırılır.

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

TEŞEBBÜS

TCK madde 227/1. Maddesinde düzenlenen çocuğu fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş amacıyla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suçunun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılacağından bu fıkrada düzenlenen suça ilişkin teşebbüs halinden bahsedilmesi mümkün değildir.

Fuhuş suçları soyut tehlike suçu olup, örneğin fuhşa sürükleme suçlarında failin hareketi fuhşa teşvik niteliğinde ise, teşvik edilen kişinin fuhşa başlaması ya da yapmasının önemi olmayıp suç tamamlanmış sayılır.

Diğer bir örnek fuhuş için aracılık yapılıp anlaşmaya varıldıktan sonra, müşteri konumundaki üçüncü kişinin fuhuş suçunun mağduru konumundaki kişinin yanına gelmese de suç sübut olmuş sayılır.

İŞTİRAK

Bu suça iştirakin her türlüsü mümkündür. Mağdur ile cinsel ilişkiye giren kimse için, söz konusu eylem suç teşkil etmeyeceğinden suça iştirak etmiş sayılmayacaktır. Aynı durum mağdur içinde geçerlidir. Ancak aracı konumundaki kişi TCK 227. Maddesi uyarınca fuhuş suçunun faili olur.

Fuhşa sürükleme suçunda fuhşun müşterisi konumundaki üçüncü kişinin fuhuş suçuna iştiraki ancak şu şekilde gerçekleşebilir. Örneğin, müşteri para karşılığı cinsel ilişkide bulunmak istediği mağdur ile başka bir kişinin aracılığıyla iletişim kurup fuhşa aracılık yapmasını istediğinde veya fuhuş için ikna edilmesini istediğinde, üçüncü kişinin işleyeceği fuhşa teşvik veya aracılık suçunun azmettireni konumunda olacaktır.

İÇTİMA VE KİMİ SUÇLARDAN AYRIMI

Fuhuş suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanma durumu söz konusu değildir. Örneğin bir kimse, aynı kadını birden fazla defa fuhuş için tedarik eder veya aracılık eder veya temin ederse, bu eylemler için zincirleme suç hükümleri uygulanmaz, failin eylemi tek suç olur.

Mağduru fuhuş yapması için fiziksel zorlamada bulunulması halinde, fuhşa sürükleme cebir yoluyla gerçekleşmiş olacaktır. Ancak cebir eylemi fuhuş suçunun içinde eriyip, fail hakkında TCK madde 108 uyarınca cebir suçundan ceza verilmeyecektir.,

Ancak failin aracılık ettiği mağdur, 15 yaşından küçük ise sanığın eylemi aynı zamanda cinsel istismar suçunu da oluşturacağından, TCK 103. maddesi uyarınca Çocukların Cinsel İstismarı suçunun koşullarının oluşup oluşmadığı belirlenerek, her iki suçun oluşması halinde fikri içtima hükümleri uygulanarak her iki suçtan ceza verilecektir.

Her ne kadar para karşılığı menfaat sağlayan kişi açısından faillik durumu söz konusu olmasa da mağdur 18 yaşını tamamlamamış ise  TCK  madde 103 Çocukların Cinsel İstismarı ve TCK 104. madde  Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu kapsamında mahkemece değerlendirme yapılacaktır.

Fuhuş suçunun işlenmesi amacıyla aynı zamanda mağdurun hürriyeti de kısıtlanmış ise, gerçek içtima hükümleri uygulanarak hem fuhuş suçundan hem de TCK 109. madde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ayrı şekilde ceza verilecektir.

YAPTIRIM

Fuhuş suçunun cezası için ceza kanununda ikili bir ayrıma gidilmiş olup yetişkinler ve 18 yaşından küçükler için farklı yaptırımlar öngörülmüştür. Yetişkinler için fuhuş suçunun cezası şu şekilde ifade edilebilir:

 • Bir kişiyi fuhşa teşvik eden, fuhşun yolunu kolay kılan veya aracılık eden, fuhuş için yer temin eden kişiye TCK 227/2 gereği iki yıldan dört yıla kadar süreli hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası verilir.
 • Çocukların fuhşa sürüklenmesi suçunda faile TCK 227/1 gereği dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.
 • Bir kimse, bir başkasına yönelik cebir, tehdit kullanır veya hile ile yahut çaresiz durumundan yararlanır ve fuhşa sevk ederse bu durumda, yukarıda ifade edilen fıkra üzerine hükmedilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılarak verilir.
 • Fuhuş suçunun; eş, üstsoy, kayın üstsoy, evlan edinilen, kardeş, vasi, öğretici, eğitici, bakıcı, koruma ve gözetim sorumluluğu bulunan kişiler veya kamu görevi yahut hizmet ilişkisinden doğan nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi durumunda ceza, yarı oranda artırılarak verilir.
 • Suç işleme maksadı ile kurulmuş bir örgüt faaliyeti kapsamında fuhuş suçlarının işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranda artırılarak verilir.
 • Fuhuş suçları nedeniyle, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.

Yetişkinlere ilişkin fuhuş suçunda yasa koyucunun öngördüğü cezalar ifade edildiği gibidir. Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunda ise çok daha ağır cezalara hükmedilir. Çocuğun fuhşa sevk edilmesi, fuhuş yolunun kolaylaştırılması, fuhuş amacıyla çocuk tedarik edilmesi veya barındırılması, çocuğun fuhşuna aracılık edilmesi halinde çocuğa karşı işlenen fuhuş suçu meydana gelir. Çocuğun fuhşa hazırlanması da tamamlanmış fuhuş suçu gibi kabul edilerek cezalandırılır. Çocuğa karşı işlenen fuhuş suçları için öngörülen cezalar şu şekilde ifade edilir:

KOVUŞTURMA USULÜ, YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Fuhuş suçu şikâyete tabi olmayıp resen takip edilen bir suç tipidir. Bu nedenle fuhuş suçları için öngörülmüş herhangi bir şikâyet süresi bulunmaz.

Fuhuş suçunu konu alan yargılamaları yapmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Söz konusu suçların yargılaması, Asliye Ceza Mahkemesi eliyle gerçekleştirilir. Fuhuş suçları, uzlaşma prosedürünün uygulandığı suçlar arasında değildir.

Fuhuş suçu nedeniyle açılan kamu davasına şikayetçi sıfatı ile dahil olan bir kimse bulunuyorsa ve kişi şikayetinden vazgeçtiyse bu durumda ceza davası düşmez. Yani şikâyetten vazgeçme halinde fuhuş suçlarına ilişkin yargılamalar devam eder. Fuhuş suçu, dava zamanaşımı süresine bağlı kalınmak koşulu ile her daim soruşturulabilir.

Fuhuş suçunda sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmeleri menfaatlerine olacaktır.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?