Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Alkollü Araç Kullanmak – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2016/10763

K. 2017/8684

• TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (Sanığın Pişmanlık Hali Tespit Olunmadığından ve Kişilik Özellikleri Nazara Alınarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Şeklindeki Yetersiz Gerekçe İle Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)

• SANIĞIN YARGILAMA SIRASINDA ASKERDE OLMASI (Er ve Erbaşlar İle Yedek Subayların Askere Girmeden veya Silah Altına Çağrılmadan Önce İşledikleri Yukarı Haddi İki Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suçlara Ait Soruşturma ve Kovuşturma İşlemlerinin Askerliklerini Bitirmelerine Kadar Geri Bırakılacağının Gözetilmesi Gerektiği)

• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Sanık Hakkındaki Kovuşturma İşlemlerinin Askerliğinin Bitimine Kadar Geri Bırakılması Gerektiği Gözetilmeden Savunma Hakkı Kısıtlanarak Yargılamaya Devamla Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu)

• TEMEL CEZANIN TAYİNİ (Dosyaya Yansıyan Bilgi ve Kanıtlar Birlikte ve İsabetle Değerlendirilip Denetime Olanak Verecek ve Somut Gerekçeler de Gösterilmek Suretiyle İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Olacak Şekilde Yasada Öngörülen Alt ve Üst Sınırlar Arasında Hakkaniyete Uygun Bir Cezaya Hükmolunması Gerektiği)

• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA (Kolluk Ekiplerince Yapılan Yol Kontrolünde Durdurulan ve Güvenli Sürüş Yeteneğini Ortadan Kaldıracak Şekilde Yüz Yirmi Üç Promil Alkollü Olarak Araç Kullandığı Tespit Edilen Sanık Hakkında Almış Olduğu Alkol Miktarı ve Suçun İşleniş Biçimi Gözetilip Hak ve Nesafete Uygun Bir Cezaya Hükmedilmesi Gerektiği)

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu – Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmamasına Karar Verilirken Dosyaya Yansıyan Bilgi ve Kanıtlar Birlikte ve İsabetle Değerlendirilip Denetime Olanak Verecek ve Somut Gerekçeler de Gösterilmek Suretiyle Takdir Hakkının Kullanılması Gerektiği)

• HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ (İşlediği Suçtan Dolayı Mahkeme Huzurunda Pişmanlığını Dile Getiren ve Sabıkasız Olan Sanık Hakkında 5237 S. TCK’nun 51. Md. Hükmü Koşulların Oluştuğu Gözetilerek Erteleme Hükümleri Uygulanması Gerektiği – Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma)

 Sanığın savunmasının alındığı celsede askerlik görevini yaptığının anlaşılması karşısında, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 5530 Sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değişik 20/1. maddesinde yer alan “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü uyarınca, sanık hakkındaki kovuşturma işlemlerinin askerliğinin bitimine kadar geri bırakılması gerektiği gözetilmeden, savunma hakkı kısıtlanarak, yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, isabetsizdir. Gerekçeli kararın gerekçe kısmında “alt hadden ceza tesisine gidilmiş” olduğunun belirtilmesine karşın, hükmün esasını oluşturan kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm kısmında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması, hatalıdır. Temel ceza belirlenirken, TCK’nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler nazara alınarak, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle, aynı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerektiği gözetilmeden, kolluk ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan ve güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracak şekilde 123 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanık hakkında, almış olduğu alkol miktarı ve suçun işleniş biçimi gözetilip hak ve nesafete uygun bir cezaya hükmedilmesi yerine, asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayini, doğru değildir. 5271 Sayılı CMK’nın 5728 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle değişik 231. maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na dair düzenlemenin sanık hakkında uygulanıp uygulanmamasına karar verilirken, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle takdir hakkının kullanılması gerektiği gözetilmeden “sanığın pişmanlık hali tespit olunmadığından ve kişilik özellikleri nazara alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına” şeklindeki yetersiz gerekçe ile sabıkası bulunmayan sanık hakkında 5271 Sayılı CMK’nın 5728 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle değişik 231. maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na dair düzenlemenin uygulanmamasına karar verilmesi, isabetsizdir. İşlediği suçtan dolayı mahkeme huzurunda pişmanlığını dile getiren ve sabıkasız olan sanık hakkında, TCK’nın 51. maddesinin koşulların oluştuğu gözetilerek erteleme hükümleri uygulanması gerekirken, dosya içeriğine uygun olmayan “sanığın pişmanlık hali tespit olunmadığından ve kişilik özellikleri nazara alınarak” şeklindeki gerekçeye dayanılarak, tayin edilen hapis cezasının ertelenmemesine karar verilmesi, hatalıdır.

DAVA : 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 

05.07.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanun’un 100. maddesiyle CMK’nın 324/4. maddesinde eklenen “Devlete ait yargılama giderlerinin 21/7/1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.” şeklindeki cümle ile yargılama giderlerinin tahsili bakımından 6183 Sayılı Kanun’un 106. maddesine atıfta bulunulduğu, anılan maddede “Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 Sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir” düzenlemesine yer verildiği, incelemeye konu dosyada, hüküm tarihi itibariyle yargılama giderlerini 10 TL olarak hesaplamış ise de, hükmün kesinleşmesine kadar yapılan harcamaların tamamının yargılama giderleri kapsamında olması, dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi için yapılan giderin henüz hesaplanmamış olması ve bu giderin hesaplanmasından sonra ortaya çıkan bakiyenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde hazine üzerinde bırakılabilmesi, bu hususun infaz aşamasında değerlendirilmesinin mümkün olması nedeniyle, yargılama giderinin sanığa yükletilmesi bozma konusu yapılmamış olup, tebliğnamede bu yönden bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1-)Sanığın savunmasının alındığı 12.01.2015 tarihli celsede askerlik görevini yaptığının anlaşılması karşısında, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 5530 Sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değişik 20/1. maddesinde yer alan “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü uyarınca, sanık hakkındaki kovuşturma işlemlerinin askerliğinin bitimine kadar geri bırakılması gerektiği gözetilmeden, savunma hakkı kısıtlanarak, yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2-)Gerekçeli kararın gerekçe kısmında “alt hadden ceza tesisine gidilmiş” olduğunun belirtilmesine karşın, hükmün esasını oluşturan kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm kısmında alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,

3-)Temel ceza belirlenirken, TCK’nın 61/1. maddesinde yer alan ölçütler nazara alınarak, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle, aynı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerektiği gözetilmeden, kolluk ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan ve güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracak şekilde 123 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanık hakkında, almış olduğu alkol miktarı ve suçun işleniş biçimi gözetilip hak ve nesafete uygun bir cezaya hükmedilmesi yerine, asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayini,

4-)5271 Sayılı CMK’nın 5728 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle değişik 231. maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na dair düzenlemenin sanık hakkında uygulanıp uygulanmamasına karar verilirken, dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle takdir hakkının kullanılması gerektiği gözetilmeden “sanığın pişmanlık hali tespit olunmadığından ve kişilik özellikleri nazara alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına” şeklindeki yetersiz gerekçe ile sabıkası bulunmayan sanık hakkında 5271 Sayılı CMK’nın 5728 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle değişik 231. maddesindeki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na dair düzenlemenin uygulanmamasına karar verilmesi,

5-)İşlediği suçtan dolayı mahkeme huzurunda pişmanlığını dile getiren ve sabıkasız olan sanık hakkında, TCK’nın 51. maddesinin koşulların oluştuğu gözetilerek erteleme hükümleri uygulanması gerekirken, dosya içeriğine uygun olmayan “sanığın pişmanlık hali tespit olunmadığından ve kişilik özellikleri nazara alınarak” şeklindeki gerekçeye dayanılarak, tayin edilen hapis cezasının ertelenmemesine karar verilmesi,

6-)Lehe hükümlerin uygulanmasını talep eden sanık hakkında TCK’nın 50. maddesi hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi,

7-)T.C. Anayasa Mahkemesinin, TCK’nın 53. maddesine dair olan 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olması nedeniyle, iptal kararı doğrultusunda TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : 

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?