Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Garanti Belgesi ile Kalitesi Hakkında Güvence Verilen İmalat Hatalı Malda Zamanaşımının Uygulanmaması

T.C.

Y A R G I T A Y

19.HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Esas   2008/4204 

Karar 2008/11382

YARGITAY İLAMI

KARAR 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirket tarafından üretilen Fiat-Siena model aracı 15.11.2000 tarihinde satın aldığını, aracın sürekli arıza yapması sonucu gerekli ticari faydanın sağlanamaması üzerine Fiat Doblo model aracı mayıs 2001 yılında satın almak zorunda kaldıklarını, yeni alınan aracında sürekli arıza yaptığını ve üretici firmanın araçta imalat hatası olduğundan bahisle servise çağırdığını, araca bakım yapılmasına rağmen arızanın giderilemediğini iddia ederek, ayıplı üretilen her iki aracın misli ile değiştirilmesini, 3.210 YTL kazanç kaybı ile 2.427 YTL tamir bakım masrafının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında davaya konu araçların Kasım 2000 ve Mayıs 2001 tarihlerinde satıldığını, davanın bu nedenle zamanaşımına uğradığını, garanti süresinin dolduğunu ileri sürerek arızaların kullanıcı hatasından doğduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, Fiat-Siena model araçta meydana geldiği öne sürülen arızaların kullanıcı hatasından meydana geldiği ancak Fiat-Doblo model araçta ise üretim hatası bulunduğu fakat davacının aracı tamir ederek kullanıma devam ettiği bu nedenle değişim talebinin yerinde olmadığı ancak tamir masrafı ve kazanç kaybı talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle 

Fiat-Siena model araçtaki arızaların kullanıcı hatasından kaynaklandığının anlaşılmasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Fiat-Doblo model araca yönelik temyize gelince;

Satım konusu araç üretici firma tarafından bilirkişi kurulu raporunda da belirtildiği üzere “araç motorunda aşırı yağ tüketimi ve yağ kaçağının” giderilmesi için servise çağrılmış, silindir kapağı değiştirilmiş ancak arıza giderilememiştir. Bilirkişi kurulu bu arızanın üretim hatasından kaynaklandığını komple motor değişimi gerektiğini bildirmiştir.

TTK.nun 25.maddesindeki süreler hak düşürücü süreler olup, mahkemece re’sen dikkate alınacağından itirazın süresinde yapılmadığından reddine karar verilmesi doğru değildir.

Öte yandan, BK.nun 207/son maddesinde, satıcının alıcıyı iğfal etmesi halinde zamanaşımına ilişkin sürelerden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır.

Somut olayda garanti belgesi ile kalitesi hakkında güvence verilen anılan araçta imalat hatalı olduğu gözetildiğinde alıcının iğfal edildiğinin kabulü gerekir.

Mahkemece bu yönler düşünülmeksizin yazılı gerekçe ile davacının Fiat-Double model araca yönelik talebinin reddi yerinde görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, davacı vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 550.00.YTL duruşma vekalet ücretinin, davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?