Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

İbraz Tarihi Yazılı Bulunmayan Çekin Kambiyo Vasfını Taşımaması ve İcra Takibinin İptali

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/6364

K. 2017/11957

 

• TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ 

• ÇEKİN BANKAYA İBRAZI 

• SENEDİN KAMBİYO VASFINI TAŞIMAMASI 

 

Dava, takibin iptali istemine ilişkindir.

Muhatap bankaya ibraz edilmeyen takip dayanağı çeklerin kambiyo vasfı bulunmamaktadır.

Mahkemece, takibe dayanak çeklerin kambiyo senedi vasfını haiz bulunmadıkları re’sen nazara alınarak, İİK’nun 170/a-2. maddesi uyarınca anılan çekler yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

 

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : 

1- ) Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE,

2- ) Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından ( 7 ) adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda; dayanak senetlerin kambiyo senedi vasfını taşımadıkları iddiasıyla takibin iptalini istediği, mahkemece çeklerin zorunlu unsurları taşıdıkları gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6102 Sayılı TTK’nun 808/1. maddesine göre; çekin, süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği, ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla tespit edilmelidir. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.

İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet sebebiyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir.

Somut olayda, takip dayanağı çeklerden, 30.09.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.12.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.01.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli, 29.02.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli olanların muhatap bankaya ibraz edilmediği görülmektedir. Bu durumda, bankaya ibraz edildiğine dair ibraz şerhi taşımayan bu belgelerin kambiyo vasfı bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, takibe dayanak 30.09.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.12.2015 keşide tarihli 110.000 TL bedelli, 31.01.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli, 29.02.2016 keşide tarihli 50.000 TL bedelli çeklerin kambiyo senedi vasfını haiz bulunmadıkları re’sen nazara alınarak, İİK’nun 170/a-2. maddesi uyarınca anılan çekler yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ : 

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bentte yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?