Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi

T.C.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

E. 2019/18955

K. 2019/7235

 

• İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ ( Erişimin Engellenmesi Kararına Karşı İlgili İnternet Sitesi Sorumlusu Sıfatıyla İtiraz Eden Yayıncılık Şirketi Yetkilisinin İtirazlarının İtiraz Merci Olan Sulh Ceza Hakimliğince Öncelikle Adı Geçen İnternet Sitesinin Yetkilisi Olduğunu İddia Eden İtiraz Eden Şirketin Buna Dair Sunduğu Bilgi ve Belgeleri Araştıracağı – Şayet Yetkili ise Sadece İlgili Adreste Yayınlanan Haber Yönünden İtirazın İçeriğine Dair Denetleme Yapması Gerektiği )

 

• YETKİ DENETİMİ ( İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi – Karara Karşı İlgili İnternet Sitesi Sorumlusu Sıfatıyla İtiraz Eden Yayıncılık Şirketi Yetkilisinin İtirazlarının İtiraz Merci Olan Sulh Ceza Hakimliğince Öncelikle Adı Geçen İnternet Sitesinin Yetkilisi Olduğunu İddia Eden İtiraz Eden Şirketin Buna Dair Sunduğu Bilgi ve Belgeleri Araştıracağı/Şayet Yetkili ise Sadece İlgili Adreste Yayınlanan Haber Yönünden İtirazın İçeriğine Dair Denetleme Yapması Gerektiği )

 

• İTİRAZIN SÜREDEN REDDİ ( Mahkeme Yetkili İse Sadece İlgili Adreste Yayınlanan Haber Yönünden İtirazın İçeriğine Dair Denetleme Yapması Gerektiği – İtirazın Süresinde Yapılmadığından Bahisle Usulden Reddine Karar Verilmesinin Kanun’a Aykırı Olduğu/Açıklanan Nedenlerle Kararın Bozulması Gerektiği )

 

Dava, internet sitesine erişimin engellenmesi talebine ilişkindir. Kanun yararına bozmaya konu olan dosya incelendiğinde; “erişimin engellenmesi” kararına karşı, “www……com.tr” internet sitesi sorumlusu sıfatıyla itiraz eden Yayıncılık şirketi Yetkilisinin itirazlarının, itiraz merci olan Sulh Ceza Hakimliğince; öncelikle adı geçen internet sitesinin yetkilisi olduğunu iddia eden itiraz eden şirketin buna dair sunduğu bilgi ve belgeleri araştırması, şayet yetkili ise sadece “www……com.tr” adresinde yayınlanan haber yönünden itirazın içeriğine dair denetleme yapması gerekir. İtirazın süresinde yapılmadığından bahisle usulden reddine karar verilmesi Kanun’a aykırıdır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.

 

DAVA : 

www……com.tr/video/turkiye-nereden-nereye-geldi-6549.html, www……com/basortulu-kizlara-sertifikalarini-vermeyen-kaymakam,plus.google.Com/ 106392440434682987149/posts, www……com.tr/haber-337287-1-turkiye_ nereden_ nereye_geldi_dedirten_sok_goruntuler.html ve www……com/ 856123131126157/ videos/948392335232569 adlı internet sitelerinde yayınlanan içerikler nedeniyle kişilik hakkının ihlâl edildiğinden bahisle ilgili … vekili tarafından yapılan, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca vaki erişimin engellenmesi isteminin kabulüne ve kararın bir suretinin talep edene tevdiine dair Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/01/2016 tarihli ve 2016/5 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın süresi içerisinde yapılmadığından bahisle reddine ilişkin mercii Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 09/01/2018 tarihli ve 2018/140 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Adalet Bakanlığı’nın 14/02/2019 gün ve 2018/5194 Sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/02/2019 gün ve KYB. 2019/19167 Sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/01/2016 tarihli kararı ile erişimin engellenmesine karar verildiği ve kararın hüküm kısmında sadece kararın bir suretinin talep edene tevdiine şeklinde açıklamanın yer aldığı, anılan karara … Yayıncılık İletişim A.Ş. vekili tarafından 06/12/2017 tarihinde yapılan itirazın süresinden sonra yapıldığından bahisle reddine karar verildiği, ancak Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/01/2016 tarihli kararının ilgili … Yayıncılık İletişim A.Ş.’ye tebliğ edilmediği anlaşıldığından, 06/12/2017 tarihli dilekçenin öğrenme üzerine verilmiş itiraz dilekçesi olarak kabulüyle yapılan itirazla ilgili olarak esastan inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın süreden reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,

Gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : 

5651 Sayılı Kanun’un “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” başlıklı 9. maddesi;

“… ( 3 ) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

( 4 ) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak ( URL, vb. şeklinde ) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

( 5 ) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

( 6 ) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.”,

5271 Sayılı Kanun’un “İtiraz usulü ve inceleme mercileri” başlıklı 268. maddesi;

” ( 1 ) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35. maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263. madde hükmü saklıdır.

( 2 ) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.”

hükümlerini amirdir.

Kanun koyucunun, 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesinde, erişim sağlayıcıları birliğine gönderilecek tüm karalarda, adı geçen internet sitelerinin yetkililerine veya temsilcilerine ulaşılmasını zorunlu kılmadığı, kararın verildiği anda erişim sağlayıcıları birliğine gönderildiği, karardan her ne suretle olursa olsun haberdar olan ilgililerin ise CMK’nun 268. v.d. maddeleri gereği itiraz yoluna başvurabileceklerini düzenlemiştir. Buna göre, itiraz yolunun bir koruma tedbiri mahiyetinde verilen erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinden sonra da uygulanabileceğinin öngörüldüğü değerlendirilmiştir.

Kanun yararına bozmaya konu olan dosya incelendiğinde; “erişimin engellenmesi” kararına karşı, “www……com.tr” internet sitesi sorumlusu sıfatıyla itiraz eden … Yayıncılık İletişim A.Ş. Yetkilisinin itirazlarının, itiraz merci olan Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğince; öncelikle adı geçen internet sitesinin yetkilisi olduğunu iddia eden itiraz eden şirketin buna dair sunduğu bilgi ve belgeleri araştırması, şayet yetkili ise sadece “www……com.tr” adresinde yayınlanan haber yönünden itirazın içeriğine dair denetleme yapması gerekirken, 09.01.2018 tarihli ve 2018/140 D.İş. sayılı kararla, itirazın süresinde yapılmadığından bahisle usulden reddine karar verilmesinin Kanun’a aykırı olduğu anlaşılmakla,

 

SONUÇ : 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 09/01/2018 tarihli ve 2018/140 değişik iş sayılı kararının CMK’nun 309/4-a. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin, kararı veren mahkeme tarafından, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yerine getirilmesine, 15.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?