Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Meydana Gelen Trafik Kazalarında, Kazazedenin Sağlık Giderlerinden Dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sorumluluğu

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/3051

K. 2018/12539

T. 20.12.2018

 

DAVA : 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

KARAR :

Davacı vekili, 14/05/2011 tarihinde davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı olduğu aracın geri manevra esnasında karşıdan karşıya geçen davacıya çarptığını, kaza sonucu müvekkilinin diş kol ve bacaklarından yaralandığını, … Tıp Fakültesi, … Tıp Fakültesi Hastanesi ve … hastanesinde aylarca tedavi ve fizik tedavisi gördüğünü, kaza nedeniyle kırılan dişlerine özel diş hekiminde kanal tedavisi yaptırdığını bunun için 3.920,00 TL ödeme yaptığını belirterek müvekkilinin iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve çalışamaması nedeniyle 6.000,00 TL maddi ve ayrıca yaşadığı ruhi sarsıntısı nedeniyle 2.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı … davaya cevap vermemiş, diğer davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulüyle davacı … yararına 6.000,00 TL maddi tazminatın ve 2.000,00 TL manevi tazminatın davalılar … ve ASKİ Genel Müdürlüğünden haksiz fiil tarihi olan 14/05/2011 tarihinden itibaren ( davalı …

Türk Sigorta A.Ş yönünden ise 6.000,00 TL maddi tazminatın davalının sigorta poliçesindeki limit ile sınırlı olmak üzere, dava tarihi olan 07/05/2012 tarihinden itibaren ) işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde ve özellikle manevi tazminatın takdirinde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesindeki ( eski BK 47 ) özel haller dikkate alınarak hak ve nasafet kuralları çerçevesinde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı … Müdürlüğü vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- )25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı Yasa’nın 59. maddesiyle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98. maddesi değiştirilmiş, buna göre “trafik kazaları nedeniyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı”, Yasanın geçici 1. maddesiyle de “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı, söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu Kanun’un 59. maddesine göre belirlenen tutarın %20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yükümlülüklerinin sona ereceği,” öngörülmüştür. Dava tarihi itibari ile bu yasa maddesi yürürlüktedir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacının poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.

Sigorta şirketi, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. 2918 Sayılı Kanun’un 98. maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluğun dava dışı Sosyal Güvenlik Kurumu’na geçtiğinde kuşku yoktur. Buna karşın belgesiz tedavi giderlerinden sigorta şirketinin, işleten ve sürücünün sorumlulukları devam etmektedir.

Somut olayda, davacı dava dilekçesiyle kaza nedeniyle kırılan dişlerine özel diş hekiminde kanal tedavisi yaptırdığını bunun için 3.920,00 TL ödeme yaptığını, müvekkilinin iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve çalışamaması nedeni ile 6.000,00 TL maddi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkemece, diş hekimi bilirkişiden alınan 03.03.2014 tarihli raporda davacının yapılan tedavisi ile ilgili olarak 2.481,22 TL tutarında harcama yapmış olabileceği bildirilmiş, … Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alınan 24/09/2013 tarihli raporunda davacının yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte hafif olmadığı, şahsın yaşamını tehlikeye sokacak bir duruma neden olmadığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi hafif ( 1 ), orta ( 2-3 ) ve ağır ( 4-5-6 ) olarak sınıflandırıldığında ve kişide birden fazla kırık olması nedeni ile skorlama yapılarak şahısta saptanan kırıkların müştereken hayat fonksiyonlarını ORTA ( 3 ) derecede etkileyecek nitelikte olduğu, gerek fiziksel gerekse de psikolojik olarak maluliyetine neden olmadığı hususunda rapor düzenlenmiştir.

Dava tarihi 07/05/2012 olduğuna göre, belgeli tedavi giderlerinden SGK sorumludur. Yapılması gereken zorunlu diş tedavisi için gerekli iyileştirme giderinin 03.03.2014 tarihli diş hekimi bilirkişi raporunda 2.481,22 TL olduğu, davacının yaptırdığı tedavinin faturasının 2.481,22 TL miktarındaki kısmının kaza ile uyumlu olduğu tespit edilmiş olduğuna göre bu miktardan dava dışı SGK’nın sorumlu olduğu gözetilerek zarar sorumluları davalılar hakkında tedavi giderlerine yönelik talep bakımından davanın reddi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş ve bozma nedeni yapılmıştır.

Kabule göre de;

Mahkeme, bilirkişi raporunda davacı tarafından yapılan işlemler neticesinde 2.481,22 TL tutarında harcama yapılmış olacağının bildirildiği dikkate alınarak 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 51. maddede hakim tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler dediğini, aynı kanunun 52. maddesi zarar gören zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş, yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir dediğini, buna ilişkin hükümleri değerlendirdiğine işaret ederek hak ve nesafete göre davacı yararına 6.000,00 TL maddi tazminata hükmettiğini belirtmiştir. Dosya kapsamında bulunan maluliyet raporunda, davacının maluliyetinin olmadığının belirtilmiş olmasına, geçici iş göremezliğe dair bir değerlendirme yapılmamış olmasına, diş hekimi bilirkişiden alınan raporda ise davacının yapılan tedavisi ile ilgili olarak 2.481,22 TL tutarında harcamanın uygun olduğu bildirilmiş olmasına, davacının maddi taleplerinin daimi ve geçici işgücü kaybı ve tedavi gideri kalemlerinden oluşmasına, bu taleplerin her biri için ne kadar istendiği belirtilmediğinden 6.000,00 TL maddi tazminat talebinin 2.000,00 TL’si daimi işgücü, 2.000,00 TL’si geçici iş göremezlik, 2.000,00 TL’si tedavi gideri için istendiğini kabul edip ona göre her bir kalem için ayrı ayrı gerekçeler oluşturması gerekmesine göre, mahkemenin hükmettiği 6.000,00 TL maddi tazminatın dayanaklarının neler olduğu açıklanmadan davacı maddi tazminat talebinin tamamının kabulüne karar vermesi doğru görülmemiştir.

 

Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı … Müdürlüğü vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı davalı … Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı … Müdürlüğü’ne geri verilmesine, 20.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?