Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Nişanın Bozulması – Nişan İçin Yapılan Mafrafların İadesi – Maddi ve Manevi Tazminat

nisanin atilmasi2774225740
T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
2015/ 8007    ESAS
2015 / 15143 KARAR
Asıl davacılar (karşılık davalılar) vekili dilekçesinde; müvekkili olan davacı ile davalının nişanlandıklarını, ancak nişanın davalının kusurlu hareketleri sonucu bozulduğunu beyan ederek, 4320 Tl, eşya bedeli ile, davacı babanın nişan töreni için yaptığı masraf bedeli 8000 TL olmak üzere toplam 12.320 TL maddi tazimat ile davacı nişanlı kız için 7500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Karşılık davacı(davalı ) ise, nişan hediyelerinin aynen, olmadığı takdirde bedellerinin davalıdan (karşılık davacıdan) tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, asıl ve karşılık davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Verilen bu kararın taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 17.12.2014 tarih, 2014/8509 E. 2014/16672 K. Sayılı ilamı ile “….Ancak nişanın bozulması nedeni ile fahiş bir zarar doğmuş ve bu nedenle kişilik hakları da saldırıya uğramış ise, bu durumun ispatı halinde manevi tazminata hükmedilebilir.
Yapılan bu açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde; nişanın davalı tarafından sebepsiz yere mesaj atarak bozulduğu, davacı Seda’nın kusursuz olup çektiği üzüntü gözönüne alınarak, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, yukarıda anılan yasal düzenlemeler ve açıklamalar ile olayın özellikleri bir arada değerlendirildiğinde, davalının mesaj atarak nişanı bozması, davacının kişilik haklarına saldırı teşkil etmez. Buna göre, davacının manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde manevi tazminat isteminin kısmen kabülüne karar verilmesi doğru görülmemiştir…” gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir.
Dava konusu uyuşmazlık, nişanın bozulması nedeni ile maddi ve manevi tazminat talebi ile nişan hediyelerinin iadesi talebine ilişkindir.
Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır. (TMK. m. 120)
Davacı yanın isteyeceği tazminat menfi tazminattır. Başka bir anlatımla, nişanlanma olmasaydı uğranılmayacak olan parasal zarar istenebilir. Menfi tazminatın kapsamı yasada gösterilmiş olup, bunlar, dürüstlük kuralları çerçevesinde yapılan harcamalar, evlenme amacıyla yapılan harcamalar ve evlenme amacıyla katlanılan maddi fedakarlıklardır.
TMK’nun 122.maddesine göre; nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri alınması istemine ilişkin davalarda kusur aranmaz. Mutad dışı hediyeler ise aynen iade edilir. Aynen iade mümkün değil ise, karşılığı olan bedel sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri verilir.
Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı, kuaför gideri, pasta, meyve suyu vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez.
Somut olayda, diğer taleplerin yanı sıra, davacı (karşılık davalı) tarafından yapılan nişan töreni gideri olan 8000 TL’nin tahsili de nişanın bozulması nedeni ile davalıdan tahsili istenmiştir.
Yukarıda belirtilen ilke gereğince, giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı, kuaför gideri, pasta, meyve suyu vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemeyeceğinden, davacı( karşılık davalı) tarafından karşılanan nişan töreni giderinin (yemek, fotoğraf vs..) davalıdan(karşılık davacı) tahsili yönündeki talebin (maddi tazminat talebinin) kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ne var ki; hükmün davalı lehine, bu nedenle de bozulması gerekirken, yanılgı sonucu, sadece manevi tazminata ilişkin olarak bozulduğu anlaşılmakla, davalı(karşılık davacı) tarafın bu yöne ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.12.2014 tarih, 2014/8509 E.-2014/16672 K.sayılı ilamın bozma gerekçesine, yukarıda açıklanan bozma sebebinin de eklenmek suretiyle kararın BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?