Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Tahrif Edilmiş Senet – Sebepsiz Zenginleşme Davası

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/4970

K. 2015/6703

T. 11.5.2015

 

KARAR :

 

Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı E. M. Enerji Petr. Ürün. Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığı faktoring sözleşmesi uyarınca davalının keşide ettiği 08.08.2011 tarihli, 35.000 TL bedelli çekin çek giriş bordrosu, alacak bildirimi ve temlik sözleşmesi ile birlikte faktoring işleminden kaynaklanan borca mahsup edilmek üzere müvekkiline ciro ve teslim edildiğini, çekin ibrazında karşılığının çıkmadığını, icra takibinin akabinde davalının İcra Hukuk Mahkemesine başvurması üzerine mahkemece çekteki keşide tarihinde tahrifat yapıldığı gerekçesiyle takibin davalı yönünden iptal edildiğini, tespit edilen keşide tarihine göre ibraz süresi geçtiğinden müvekkilinin kambiyo hukukuna dayalı müracaat hakkını kaybettiğini, bu itibarla davalının çek bedeli kadar sebepsiz zenginleştiğini ileri sürerek 35.000 TL’nin icra takip tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, çekteki imza müvekkili yetkilisine aitse de dayanak teşkil eden faturanan müvekkili defterlerinde kayıtlı olmadığını, çeke dayalı bir alışverişin yapılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davalının çekteki imzayı kabul ettiği, çeki keşide ederek veren davalının çek nedeniyle sebepsiz zenginleşmediğini kanıtlamak zorunda olduğu, davalının kendi defterlerinde çekle ilgili kayıt olmamasının imzanın kabul edilmesi karşısında sebepsiz zenginleşilmediğini kanıtlayamayacağı, davacının faktoring sözleşmesine dayalı olarak 35.000 TL ödeme yaptığının da anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 35.000 TL’nin 24.08.2011 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, 6762 sayılı TTK’nın 644’üncü (6102 sayılı TTK’nın 732’nci) maddesi uyarınca sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak istemine ilişkindir. 6762 sayılı TTK’nın 730’uncu maddesi yollamasıyla çeklerde de uygulanması gereken aynı Yasa’nın 644’üncü maddesi uyarınca alacağın tahsili amacıyla keşideciye karşı açılan açılan işbu davanın dinlenebilmesi için ortada çek olarak geçerli bir kambiyo senedinin bulunması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta isteme dayanak yapılan çekin keşide tarihinde ayı gösteren “5” rakamının sürşarj (düzeltme) yoluyla “8” rakamına dönüştürülerek tahrifat yapıldığı Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/915 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen grafolog bilirkişi raporunda belirtilmiş, anılan mahkemece de bu rapor doğrultusunda takibin iptaline karar verilmiştir. Dolayısıyla ortada görünüşte tahrif edilmiş bir çek bulunduğundan bu çeke istinaden 6762 sayılı TTK’nın 644’üncü (6102 sayılı TTK’nın 732’nci) maddesi gereğince sebepsiz zenginleşme davası açılması mümkün değildir. Bu itibarla mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenlerle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ : 

 

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/05/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARŞI OY YAZISI

Dava konusu çekteki keşide tarihinin 08.05.2011 iken, ay hanesindeki 5 rakamının 8 olarak tahrif edilmek suretiyle 08.08.2011 olarak değiştirildiği dosyası kapsamı ile sabittir. Bu konuda taraflar arasında ihtilaf da yoktur.

Mülga 1086 sayılı HUMK’nın 298. maddesi ile yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın 207. maddesinin açık hükmü uyarınca, keşideci tarafından onaylanmaması nedeniyle, çekin keşide tarihindeki söz konusu tahrifat suretiyle yapılan değişiklik yok hükmünde olup, keşide tarihindeki mevcut değişikliğin yapılmamış sayılması gerekir.

Somut olayda dava konusu çekin 08.05.2011 tarihinde düzenlendiği konusunda ihtilaf yoktur. Dolayısıyla, mahkemece bu hususun çekin geçerliliğine etkili bulunmamasında bir taktir hatası bulunmamaktadır. Bu nedenle, Dairemiz çoğunluğunun bu çeke istinaden sebepsiz zenginleşme davası açılamayacağına ilişkin bozma gerekçesine katılmıyoruz.11.05.2015

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?