Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

İdare Hukuku

Amcanın KHK İle İhraç Edilmesi Nedeniyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması ve İptal Davası

T.C DANIŞTAY 12.Daire 2019/ 831    Esas 2019 / 5483 Karar Dava Konusu İstem: … 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak temel askerlik eğitimine devam eden davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 01/11/2017 tarihli işlemin iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve...

Adi Nitelikte Olay Nedeniyle Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması ve İptal Davası

T.C DANIŞTAY 12.Daire 2016/ 3592  Esas 2019 / 6037 Karar Dava konusu istem: ‘… nca 2014 yılında yapılan uzman erbaşlık sınavını kazanan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına neden olan tehdit suçuna ilişkin ceza mahkemesi kararının incelenmesi sonucunda,...

Uzman Erbaş Sözleşme Fesih İşleminin İptali İstemi

T.C DANIŞTAY  12.Daire  2019/ 880   Esas 2019 / 5484 Karar   Dava konusu istem: Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak temel askerlik eğitimine devam eden davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek ilişiğinin kesilmesine ilişkin 20/01/2017 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.   İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:…. İdare Mahkemesince verilen … tarih...

Kamu Görevlisine Geçirdiği Kazadan Dolayı Tazminat Ödenmesi (Kusursuz Sorumluluk İlkesi)

T.C DANIŞTAY  10.Daire  Esas: 2016/ 1017  Karar: 2017 / 5105  Karar Tarihi: 28.11.2017   İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – DAVACININ TÜM VÜCUT FONKSİYON KAYBININ %88 ORANINDA OLDUĞU HUSUSU DİKKATE ALINARAK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – İDARE MAHKEMESİ KARARINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMİŞ OLDUĞU – DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜ   İstemin Özeti: Danıştay Onuncu Dairesince verilen 16/04/2015 tarih...

Uzman Erbaş Kursiyer – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

DANISTAY 12. Daire 2019/831 Esas 2019/5483 Karar   Dava Konusu İstem: … 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında uzman erbaş kursiyeri olarak temel askerlik eğitimine devam eden davacının, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 01/11/2017 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.   İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:…...

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Maaşından Kesinti Yapılması ve Göreve İade Sonrası Yasal Faiziyle İade Edilmesi

DANIŞTAY İ kinci Daire  Esas No: 2016/15656  Karar No: 2019/1227    TÜRK MİLLETİ ADINA    Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Onikinci Dairesi’nin 30/09/2016 günlü, E:2016/9646, K.2016/4421 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:    İNCELEME VE GEREKÇE:    Maddi Olay:  Davacının, Emniyet Genel...

Kaybolan Kıymetli Evrak – İstirdat Davası

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5701 K. 2018/30   DAVA :  Taraflar arasında görülen davada … … 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 01/03/2016 tarih ve 2015/633-2016/204 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya...

Fiili Çalışmaya Dayanmayan Nedenle Yaşlılık Aylığı Alan Dul Kız Çocuğunun Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-742 K. 2013/228     DAVA :  Taraflar arasındaki “tespit ve alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 13. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 21.01.2010 gün ve 2008/789 E. 2010/72 K. sayılı kararın incelenmesi davalı SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 10.05.2011 gün ve 2010/3962...

Meydana Gelen Trafik Kazalarında, Kazazedenin Sağlık Giderlerinden Dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2018/3051 K. 2018/12539 T. 20.12.2018   DAVA :  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:   KARAR : Davacı vekili, 14/05/2011 tarihinde davalıların sürücü, işleten ve...
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?