Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Kategori

Ticaret Hukuku

Aracın Piyasa Değerinden Düşük Satın Alınması, Davacının Ayıbı Bildiğine Karine Teşkil Etmemesi

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi 2016/ 22567 ESAS 2019 / 4145  KARAR Davacı; davalıdan 11.03.2015 tarihinde bir araç satın aldığını, aracın sigorta ve kasko işlemlerini yaptırmak için başvurduğu sırada pert kayıtlı olduğunu öğrendiğini, davalının satış öncesinde bu konuda kendisine bilgi vermediğini, aracın pert kayıtlı olmasının gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, gizli ayıplı aracın iadesine...

Mücbir Sebep, Hasılat Kirası, Kira Bedelinde İndirim

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 6223 Karar: 2015 / 2728 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tenkisi davasına dair karar, davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, hâsılat kirasında olağanüstü nedenlerle kira parasının indirilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen...

Beklenmeyen Hal Şartı – Sözleşmenin Değişen Şartlara Uydurulması

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/22540 K. 2019/5707   Davacı, davalı bankadan … Frangına endeksli konut kredisi kullandığını, süreç içerisinde kurun öngörülemeyecek biçimde değer kazandığını ve bu nedenle sözleşmeye katlanılmasının artık mümkün olmadığını ileri sürerek; sözleşmenin TL’ye uyarlanmasına, bu uyarlama ile birlikte geriye dönük yapmış olduğu fazla ödemelerin … borcuna mahsup edilmesine ve kredinin kullanımı...

Kaybolan Kıymetli Evrak – İstirdat Davası

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5701 K. 2018/30   DAVA :  Taraflar arasında görülen davada … … 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 01/03/2016 tarih ve 2015/633-2016/204 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya...

Tahrif Edilmiş Senet – Sebepsiz Zenginleşme Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4970 K. 2015/6703 T. 11.5.2015   KARAR :   Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı E. M. Enerji Petr. Ürün. Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığı faktoring sözleşmesi uyarınca davalının keşide ettiği 08.08.2011 tarihli, 35.000 TL bedelli çekin çek giriş bordrosu, alacak bildirimi ve temlik sözleşmesi ile birlikte faktoring işleminden kaynaklanan...

Açık Bononun Tedavüle Çıkarılırken Anlaşmalara Aykırı Olarak Doldurulduğunun Yazılı Bir Belge İle İspatlanması

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14399 K. 2017/8118 T. 21.12.2017   DAVA :  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.   KARAR :  Davacı asil, halcisi …’a boş senet verdiğini,...

Fiili Çalışmaya Dayanmayan Nedenle Yaşlılık Aylığı Alan Dul Kız Çocuğunun Babasından Aldığı Ölüm Aylığının Kesilmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-742 K. 2013/228     DAVA :  Taraflar arasındaki “tespit ve alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 13. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 21.01.2010 gün ve 2008/789 E. 2010/72 K. sayılı kararın incelenmesi davalı SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 10.05.2011 gün ve 2010/3962...

Limited Şirketin Kamu Borçlarını Ödeyen Ortağın, Diğer Ortaklara Karşı Rücuen Tahsili Talebi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2099 K. 2019/3784 T. 15.5.2019   Davacı vekili, tarafların dava dışı Umak Makine İmalat San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin hissedarı olduğunu, davacının dava dışı şirketteki mevcut 5.000.- TL bedelli hissesinin tamamını İstanbul 24. Noterliğinin 01/05/2008 tarih 05041 yevmiye numara ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte davalı...

Zamanaşımına Uğramış Çek -Yazılı Delil Başlangıcı- Alacağı İspat Yükümlülüğü

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2017/4024 K. 2019/2267 T. 4.4.2019   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.   KARAR : Davacı vekili, davalı aleyhine çeke dayalı...

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2013/2595 K. 2014/18846 T. 13.11.2014 ÖZET :  Sanık hakkında görülen dava dolandırıcılık suçuna ilişkindir. Sanığın, şikayetçiden alacaklı bulunduğu senet bedeli ödenmesine rağmen, aslı yerine senedin renkli fotokopisini iade edip, senet aslını icra takibine konu ederek kullanması şeklinde sübut bulan eyleminin TCK’nın 156. maddesinde tanımlanan “bedelsiz senedi kullanma” suçunu oluşturduğu...
1 2
error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?