Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu – Yetersiz Gerekçe – Temadi Eden Suç – TCK 314. Md.

KARAR ÖZETİ:
Cep telefonu ve ev aramasında ele geçen örgütsel dokümanlar ile fotoğraflar, sanığın silahlı terör örgütüne sempati duyduğunu göstermekle birlikte, örgütü övücü nitelikteki görüntü ve dokümanların paylaşılması terör örgütünün propagandası suçunu oluşturup, sanık hakkında örgüt üyeliğinden ceza verilmesi hatalıdır.

İLGİLİ MAKALE:
Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçunun konusu, nitelikli halleri, manevi unsurları , suçun özel görünüş şekilleri ve cezasına ilişkin hazırladığımız makaleyi incelemek için tıklayınız: Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu ve Cezası (TCK 220.Md.)

T.C.
YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ
E. 2018/2450- K. 2020/2382

Dava, silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Sanık hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……Esas sayılı dosyasında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan yürütülen dava bulunduğunun anlaşılması karşısında; silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya konu eylem ile temyize konu davada iddia ve kabul edilen eylem arasında hukuki ve fiili kesintinin gerçekleştiği belirlenmiş ise de; örgüt üyeliği suçunun özelliği, temyize konu dosyadaki delillerin tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmaması gözetildiğinde, anılan dosya getirtilip derdest olması halinde birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra bir bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması,
Sanığın cep telefonu ve ev aramasında ele geçen örgütsel dökümanlar ile fotoğrafların, sanığın silahlı terör örgütüne sempati duyduğunu gösterdiği, örgütü övücü nitelikteki görüntü ve dökümanların paylaşılması halinde terör örgütünün propagandası suçunun oluşacağı, bu şekli ile sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi isabetli değilse de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine konu olan ve sanığın ikrarı ile de doğrulanan örgüt mensupları ile silahlı çatışmaya girmesinin örgüt üyeliği suçunu oluşturacağı halde, bu eyleme kararın gerekçesinde yer verilmeyerek yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,
Yapılan UYAP sorgulamasında; sanık hakkında Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinin ……esas sayılı dosyasında sanığın 2015 yılındaki eylemlerine ilişkin olarak 23.08.2017 tarihli iddianameyle dava açıldığı, temyiz incelemesine konu işbu dosyada ise suç tarihinin …..iddianame tarihinin ise ….olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması ve bu suçlarda temadinin kesildiği ana kadar gerçekleşen eylemlerin tek suç oluşturacağı nazara alınarak; anılan dosyanın getirilip derdest olması halinde her iki dava dosyasının birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise dosyanın aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra hukuki ve fiili kesinti oluşup oluşmadığı değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
Yapılan UYAP sorgulamasında; sanık hakkında Siirt … Ağır Ceza Mahkemesi’nin ….esas sayılı dosyasında sanığın ……..yılllarındaki eylemlerine ilişkin olarak kamu malına zarar verme, cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından …..tarihli iddianameyle dava açıldığı, temyiz incelemesine konu işbu dosyada iddianame tarihinin …..olduğu, temyize konu dosyadaki mevcut delillerin tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmadığı da gözetildiğinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması ve bu suçlarda temadinin kesildiği ana kadar gerçekleşen eylemlerin tek suç oluşturacağı nazara alınarak; anılan dosyanın getirilip derdest olması halinde her iki dava dosyasının birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise dosyanın aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra hukuki ve fiili kesinti oluşup oluşmadığı değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
Mülakat tutanağı ile müdafii bulundurulmaksızın beyanı alınan şahsın bu beyanlarının ancak hakim önünde tekrarlanması halinde hukuka uygun delil olarak kabul edileceği gözetildiğinde, öncelikle örgütsel notların ele geçtiği şahsın kendi dosyalarındaki ifade örnekleri ve tüm beyanlarının getirtilip incelenmesi, gerektiğinde tanık sıfatı ile beyanlarına başvurularak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA :
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyizin sebebine göre dosya incelendi gereği düşünüldü;

KARAR :
Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, … ve … hakkındaki hükümlerin temyiz edilmediği belirlenerek yapılan incelemede;
Sanıklar … ve … müdafilerinin duruşmalı inceleme istemlerinin yasal şartları oluşmadığından CMK’nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Dosya arasında bulunup 5070 Sayılı Elektronik imza Kanununun 5 ve 22. maddeleri gereğince elektronik imza ile imzalandığı belirtildiği halde 15.02.2017 ve 03.04.2017 tarihli duruşma zaptlarının 129116 sicil numaralı katip, 04.04.2016 tarihli duruşma zaptının 127522 sicil numaralı katip tarafından elektronik olarak imzalanmaması mahallinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.
I- )Sanık … hakkında kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık ve müdafiinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA,
II- )Sanık …, …, … ve … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
1- )Sanık … yönünden;
Sanık … hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ……sayılı dosyasında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan yürütülen dava bulunduğunun anlaşılması karşısında; silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya konu eylem ile temyize konu davada iddia ve kabul edilen eylem arasında hukuki ve fiili kesintinin gerçekleştiği belirlenmiş ise de; örgüt üyeliği suçunun özelliği, temyize konu dosyadaki delillerin tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmaması gözetildiğinde, anılan dosya getirtilip derdest olması halinde birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra bir bütün halinde değerlendirilerek sanık …’in hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması,
2- )Sanık … yönünden;
a- )Sanığın cep telefonu ve ev aramasında ele geçen örgütsel dökümanlar ile fotoğrafların, sanığın … silahlı terör örgütüne sempati duyduğunu gösterdiği, örgütü övücü nitelikteki görüntü ve dökümanların paylaşılması halinde terör örgütünün propagandası suçunun oluşacağı, bu şekli ile sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi isabetli değilse de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının …….Soruşturma numaralı ………tarihli iddianamesine konu olan ve sanığın ikarı ile de doğrulanan … mensupları ile birlikte Kuzey Irak’a geçip … terör örgütü mensupları ile silahlı çatışmaya girmesinin örgüt üyeliği suçunu oluşturacağı halde, bu eyleme kararın gerekçesinde yer verilmeyerek yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,
b- )Yapılan UYAP sorgulamasında; sanık hakkında Siirt 2. Ağır Ceza ./.. Mahkemesinin …..esas sayılı dosyasında sanığın 2015 yılındaki eylemlerine ilişkin olarak ……..tarihli iddianameyle dava açıldığı, temyiz incelemesine konu işbu dosyada ise suç tarihinin …….iddianame tarihinin ise …….olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması ve bu suçlarda temadinin kesildiği ana kadar gerçekleşen eylemlerin tek suç oluşturacağı nazara alınarak; anılan dosyanın getirilip derdest olması halinde her iki dava dosyasının birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise dosyanın aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra hukuki ve fiili kesinti oluşup oluşmadığı değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
3- )Sanık … yönünden; Yapılan UYAP sorgulamasında; sanık hakkında Siirt …….Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….esas sayılı dosyasında sanığın …….yılllarındaki eylemlerine ilişkin olarak kamu malına zarar verme, cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından …….tarihli iddianameyle dava açıldığı, temyiz incelemesine konu işbu dosyada iddianame tarihinin …….olduğu, temyize konu dosyadaki mevcut delillerin tek başına örgüt üyeliği için yeterli olmadığı da gözetildiğinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması ve bu suçlarda temadinin kesildiği ana kadar gerçekleşen eylemlerin tek suç oluşturacağı nazara alınarak; anılan dosyanın getirilip derdest olması halinde her iki dava dosyasının birleştirilmesi, karar verilip kesinleşmiş olması durumunda ise dosyanın aslı veya Yargıtay denetime olanak verecek şekilde onaylı örneği dosya arasına alındıktan sonra hukuki ve fiili kesinti oluşup oluşmadığı değerlendirilmek suretiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi,
4- )Sanık … yönünden;
Sanık hakkında Bölge Adliye Mahkemesince kamu görevlisine direnme, tehlikeli madeleri izinsiz olarak bulundurma ve 2911 Sayılı Kanuna muhalefet eylemleri nedeniyle beraat kararı verilip kesinleşmesi ile sanığın … Mahallesinden sorumlu olan YDG-H mensubu olarak kabul edilmesi karşısında; mülakat tutanağı ile müdafii bulundurulmaksızın beyanı alınan … …’ün bu beyanlarının ancak hakim önünde tekrarlanması halinde hukuka uygun delil olarak kabul edileceği gözetildiğinde, öncelikle örgütsel notların ele geçtiği … … ve ………’ın kendi dosyalarındaki ifade örnekleri ve tüm beyanlarının getirtilip incelenmesi, gerektiğinde tanık sıfatı ile beyanlarına başvurularak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme ile hüküm kurulması,

SONUÇ:
Kanuna aykırı, sanık … müdafii, sanık … müdafii, sanık … ve müdafileri ile sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 Sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Kanun’un 304. maddesi uyarınca dosyanın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?