Av. Arb. Utku ARSLAN
·
0 545 685 59 39
·
av.utkuarslan@gmail.com
Bize Ulaşın

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK 104 Md.)

tck 104

TCK 104. Md. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Failin, mağdurenin on beş yaşını doldurduğu tarihe kadar gerçekleşen eylemleri çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu, on beş yaşını doldurduktan sonra gerçekleşen eylemleri ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle fail hakkında iki ayrı suçtan hüküm kurulması gerekmektedir.

FAİL

Bu suçun faili herkes olabilir. Fail erkek olabileceği gibi kadında olabilir. Failin yaşı ile ilgili herhangi bir kısıtlama söz konuş değildir. Fail 50 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa TCK 104. Maddesinde düzenlenen bu suçu işleyebilecektir.

Cinsel ilişkinin 18 yaşından küçük çocuklar arasında gerçekleşmesi halinde hangisinin fail hangisinin mağdur olacağı konusunda tereddütler meydana gelse de, her iki tarafında mağdur sanık olması gerekmektedir.

MAĞDUR

TCK 104. maddeye göre bu suçun mağduru 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişilerdir. Bu suçun mağdurunun aynı zamanda algılama yeteneğinin de gelişmiş olması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca 18 yaşını dolduran kişiler ergindir. Bir kişi ancak bu yaştan önce evlenir veya mahkeme kararıyla ergin kılınırsa yine ergin olacaklardır.

Bu suçun mağduru ise aynı zamanda ergin olmamalıdır. Bu suçlarda mağdurun yaşı ve ergin olup olmama hususu, suç tarihi itibariyle değerlendirilir. Bu suç evli kadın veya erkeğe karşı işlenemez. Kadın veya erkek evlenmekle kazanmış olduğu erginliği, evliliği sona erse dahi yitirmeyeceğinden evliliği sona eren ve suç tarihinde 18 yaşını tamamlamayan bir kimse ile rızası ile ilişkiye giren kişi bu suçu işlememiş sayılır.

Örneğin Evlenme ile kişiler reşit ergin hale geleceğinden 16 yaşındaki iki kişinin evlenerek cinsel ilişkiye girmesi durumunda bu suç gerçekleşmeyecektir. Bu suçun oluşumu açısından mağdurun yaşı önem arz ettiğinden mağdura ait nüfus kaydının mutlaka hâkim tarafından incelenmesi sağlanmalıdır.

Mağdur nüfusa kayıtlı değilse bilimsel olarak yaş tespitinin yapılması gerekmektedir. Gelen nüfus kaydının gerçeği yansıtmadığı iddiası varsa ya da nüfus kaydı ile mağdurun vücut yapısı uyum sağlamadığı mahkemece re’sen tespit edilmesi halinde mahkemece mağdurun yaşı düzeltilebilir.

Bu tarz suçlarda sanık genelde “Mağdurun kendisine yaşını daha büyük söylediğini” ya da “Mağdur 18 yaşından büyük göstermektedir.” şeklinde savunma yaparak mağdurun yaşına itiraz etmektedir.

Mahkemece, yaşa itiraz gelmesi halinde mağdur resmi bir kurumda doğmamış ise mağdurun adli tıp kurumuna sevki gerçekleştirilerek yaşının bilimsel olarak tespiti sağlanmalıdır.

HAREKET- SONUÇ

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun iradesi cebir, tehdit, şiddet, hile gibi eylemlerle sakatlanmamıştır. Aksi takdirde TCK madde 103’te düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı suçu oluşacaktır.

Burada suçun asıl unsuru “cinsel ilişki” dir. Cinsel ilişki ise; bir erkeğin bir kadına vajinal yoldan veya anal yoldan, başka bir erkeğe anal yoldan penisi sokma ile tamamlanır. Yargıtay kararlarında da bu şekilde kabul söz konusudur. Dolayısıyla cinsel ilişki boyutuna varmayan, mağdurun sadece vücuduna dokunulması aşamasında kalan fiiller suç sayılmayacaktır.

Aynı şekilde birine vajinal veya anal yoldan parmağın sokulması ile bu parmak sokma kızlık bozmaya neden olsa bile bu suç oluşmayacaktır.

TCK 104. MADDE NİTELİKLİ HALLER

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri 18 Haziran 2014 tarih 6545 sayılı Kanunla düzenlenerek, 5237 sayılı TCK 104. Maddesine ikinci ve üçüncü fıkralar eklendi.

İkinci fıkra da olarak on beş yaşını doldurmuş bir çocukla arasında evlilik yasağı bulunan bir kişinin aralarında cinsel ilişki yaşanması ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmişken, üçüncü fıkrada evlatlık ya da koruyucu aile ilişkisi içerisinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından bu suçun işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir.

1. Suçun Mağdur İle Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Arasında Gerçekleşmesi

Bu madde ile ensest düzenlemesi söz konusudur. Türk Medeni Kanunu’nun 129. Maddesinde evlenmeleri yasak olan kişileri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre dayı, amca, yeğen, teyze ile evlilik yapılması yasaklanmıştır. Belirtilen bu kişiler arasında aşk türü bir ilişki olsa da bu kişilerin hukuken evlilikleri geçerli değildir. Bu sayılan kişilerle 15-18 yaş grubu arasında olan kimse arasında cinsel ilişki olması halinde şikâyet şartı aranmaksızın ikinci fıkrada sayılan suç oluşacaktır. Aralarında evlenme yasağı bulunan reşit kişiler arasında fiilin işlenmesi halinde suç oluşmayacaktır.

2. Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından Gerçekleşmesi

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Üçüncü fıkradaki bu düzenleme ile evlat edinilen ya da koruyucu aile kapsamında bakıma muhtaç çocukların korunması amaçlanmıştır.

MANEVİ UNSUR

TCK 104. maddeye göre bu suçun taksirle işlenme olanağı bulunmayıp, kasten işlenebilen bir suçtur. Daha öncede belirtildiği üzere fail, 15 yaşını doldurmuş ve ergin olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunduğunu bilecek ve bu ilişkiyi isteyecektir.

Fail mağdurun yaşı konusunda yanılırsa (TCK 30/1) ya da fail işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu konusunda kaçınılmaz hataya düşerse bundan yararlanacaktır. Failin işlemiş olduğu eylem nedeniyle cezasız kalması ve mağdurun ikinci kez mağdur olması durumu söz konusu olduğundan failin hataya düştüğü iddiası dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Örf ve adetlere uygun şekilde yapılan düğün sonucu yasal olmayan biçimde evlenmelerde, cinsel ilişkinin evlenmenin doğal sonucu olduğundan bahisle suç oluşmayacağından bahsedilmesi mümkün değildir. Bu suçun oluşumu için failde cinsel ilişki kastının bulunması yeterlidir.

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

TCK 104. md.ye göre bu suç 18 yaşından küçük kimselere karşı işlenir. 15 yaşından büyük olup, algılama yeteneği gelişmiş kimselere karşı bu suçun işlenmesi halinde “rıza” suçun oluşumu açısından en önemli belirleyici etkendir. Ancak rızanın hile veya aldatma yoluyla sakatlanmamış olması gerekmektedir.

Mağdurun rızası yoksa TCK 104. madde ile düzenlenen “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” suçu değil TCK 103. Maddesinde düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarı suçu oluşacaktır.

TCK 104. MADDE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

TEŞEBBÜS

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fiilin teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Suç ancak cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle tamamlanır.

Bu suçta TCK’nın 36. Maddesi uyarınca failin gönüllü vazgeçmesi de mümkündür. Fail ancak eyleminden gönüllü vazgeçene kadar işlemiş olduğu suçlardan sorumlu olur. Örneğin zorla mağduru evine götüren failin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sorumlu olması gibi.

İŞTİRAK

Bu suçun iştirak halinde işlenmesi de mümkündür. Suça iştirak edenler, suçu fail ile birlikte işleyebileceği gibi, suçun işlenmesine yardım eden durumunda da olabilirler.

Bu suçun aynı mağdura karşı farklı zamanlarda çok sayıda işlenmesi halinde TCK madde 43 uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu suç reşit olmayan kişilere karşı işlendiğinden mağdur reşit ise, koşulların oluşması halinde cinsel istismar veya cinsel saldırı suçları oluşacaktır. Mağdur 15 yaşından küçük ise TCK 103 Kapsamında Çocukların Cinsel İstismarı Suçu oluşacaktır.

Suç mağdurun 15 yaş sınırında olduğu zamanda işlenmiş ve ilişki tarihi net olarak tespit edilememişse, tereddüt fail lehine değerlendirilerek mağdurun 15 yaşından büyük olduğu kabul edilerek reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluştuğu kabul edilecektir.

Diğer bir durum, fail 15 yaşından küçük mağdura karşı eylemlerini gerçekleştirerek çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği sabit olup, mağdurun 15 yaşını doldurmasından sonra da eylemlerine mağdurun rızası ile devam ederek mağdurla organ sokma suretiyle cinsel ilişkiye girmesi durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu da oluşmakta olup, fail bu iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılır.

KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun birinci fıkrası (basit hali) şikâyete olup nitelikli halleri bakımından şikâyet şartı aranmaksızın resen soruşturma ve kovuşturma yapılır. Ayrıca reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaşma uygulanmaz.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise genel kural uyarınca suçun işlendiği yer mahkemesidir

YAPTIRIM

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun müeyyidesi; TCK 104. madde gereği suçun basit hali için iki yıldan beş yıla kadar hapis; nitelikli halleri ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Arslan Hukuk Bürosu olarak bu suçlara ilişkin hukuki süreçte sizlere hukuki yardım sağlayarak haklarınızı korumak önceliğimizdir.

Benzer Yazılar

Yorum Yaz

error: Bu içerik koruma altındadır.
WeCreativez WhatsApp Support
Bilgilendirme: Avukatımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda, yapılan görüşmeler Avukatlık Kanununun 164. maddesi gereği danışmanlık ücretine tabidir.
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?